Tuesday, 11 December 2012

مهر خانواده - Family's love


زمانیکه بخار نفس هایم
در ازدحام کوچه های بیکسی یخ میزند؛
چه قهوه خانه گرمیست
صدای خانواده ام!

No comments:

Post a Comment