Sunday, 11 March 2012

بهترین ها در تنها ترین روز های زندگی ام..


تقدیم به بهترین ها در تنها ترین روز های زندگی ام...


در سرم شور بزرگی، در رخم نور و صفاست
از غم و هر بینوایی، این دل خرم رهاست

این طبیعت با همه جور و ستم در قلمش
آفریده بهر من در آسمان چند اخترش

اختر اول یکی کمیاب و بس پر قیمت است
نام او محبوبه و هر حرف او از حکمت است

اختر دیگر مثالش در جهان ناید دگر
نام او زروین و وصفش بر زبان ناید دگر

همدم دیگر که خود همنام آن یک اختر است
ما ستاره خوانده ایمش؛ لیکن او روشن تر است

ای خدایا از تو خواهم بهرشان عمر دراز
فعل خوب و قول نیکو؛ بر درت راز و نیاز

No comments:

Post a Comment