Tuesday, 13 March 2012

شماره ۳۹ و لوی جرگه ۲۰۱۱ در افغانستانشهر کابل پر ز غوغا ، جاده ها پر ز پلیس
در همه خانهُ هر شهر سخن و حرف و حدیث
سخن از مجلس مردم، سخن از همکاریست
سخن از مشورت و صلح و گپ همیاریست

از همه گوشه کنار، مردمی خوب و عدیل

گشته اند از جانب ملت افغان وکیل
اکثریت مردمی دانشگر و عالی مقام
نیک فعل و نیک قول وخوش مرام وخوش کلام

لیکن افسوس و صد افسوس در میان این حضار
عده ای داخل شده کم جنبه و کم اعتبار
عده ای اندک ولیکن حرف هاشان بس مزید
در جراید آمده تحت عنوان جدید

یک نفر گوید که آقا چهل کمیته بهر چیست؟

در میان این چهل تا یک عدد مقبول نیست!
دیگری گوید که آری حرفتان خوب و بجاست
در چنین جرگه، چنین نمبر به حدی نا رواست!

عده ای دیگر در آنجا مات و حیران می شوند

بهر حال آن رفیقان بس پریشان می شوند

گر یکی از یک طرف خواهد بگوید یک کلام

دیگرش با او بگوید:" ای رفیق گپ شد تمام
محو گشته یک شماره، گشته کفر اندر حساب
کار دیگر می نشاید صبر می باید و تاب"


راست میگوید آن گرامی، صبر می باید و تاب

ورنه اخبار زیادی آمده اندر کتاب
باز هم امید دارم تا که آید صلح پیش
در میان تک تک مردم و در هر قوم و خویش


No comments:

Post a Comment