Monday, 8 May 2017

چشمان زیبای تو


خسته بودی و چشمانت غم آلود
خواستم از خستگی چشمانت بکاهم و بر آن مرهم بگذارم

مژگانت را هیچ گاه اینقدر بلند و زیبا ندیده بودم
چشمانت فر روفته تر ولی درشت تراز همیشه به چشم میخورد
عاشق تر شدم

وقتی غمگین بودی چشمانت زیباتر شدند
اما دوست ندارم زیبایی ای را که به قیمت غمگین بودنت تمام شود

پرنیان 
8 می 2017 
کابلپاورقی: روز سختی بود وقتی خبر مریضی پدر را شنیدیم. 

No comments:

Post a Comment