Saturday, 16 September 2017

طالب مقصودطالب مقصود 

پسرم شنبه شد و باز غم آلود منم
آنکه اشک نگهش گشته چو یک رود منم
گرچه چون اول هفته ست، سروری باید
آنکه از دوری چشمت شده نابود منم
هر دم آن خندهء پر مهر و لب پر شکرت
چون بیاید به نظر، طالب مقصود منم
دست بر چانه و چشمم طرف وقت نماست
تا که نیم روز رسد،  مایل موعود منم
چون که ببینم رخ زیبا و در آغوش کشم
بدن گرم تو را، شاکر معبود منم
زندگی پر ز هیاهوست،  پر از خون جگریست
تا تویی در بر من بنده ء خشنود منم 

پرنیان 
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷ - کابل 
پاورقی: شنبه اولین روز کاری است و تا آخر هفته، کمترین وقتم را در خانه و با پسرم "رهام" میگذرانم. این شعر را با الهام از شعر مجید مبلغ سرودم. 

No comments:

Post a Comment